bavnyt.dk

  • Øg font størrlesen
  • Standard font størrelse
  • Mindsk font størrelsen
Forside Om foreningen Vedtægter

Vedtægter

Vedtægter for BAV

 

Kapitel 1. Navn og formål

§1: Organisationens navn er BAV – Bedre ArbejdsVilkår i udviklingslande.

Stk. 2: Organisationens hjemsted er C/O Birte Møller Jensen, Sønderjyllands Allé 23, stv, 2000 F

 

§2 Organisationens formål er at arbejde for bedre arbejdsvilkår for arbejdere i udviklingslande. Organisationen samarbejder også med andre organisationer, foreninger og private, der arbejder for bedre arbejdsvilkår i Danmark og udlandet.

 

 

 

§3 Dette mål søges opnået ved:

- I samarbejde med organisationer, lokale foreninger, fagbevægelse, private initiativer eller selvstændigt, at opnå forbedringer på arbejdsvilkår, arbejdsmiljø og løn i udviklingslande

- Oplysningsarbejde i Danmark om arbejdsvilkår, aktioner og overgreb på menneskerettigheder i udviklingslande. Dette sker primært gennem artikler i BAV-nyt, på organisationens hjemmeside samt ved oplysnings- og debatmøder og aktioner, der kan synliggøre relevante problemstillinger.

- Stillingtagen til samfundsmæssige emner

- At samarbejde med andre organisationer i ind- og udland.

 

Kapitel 2. Medlemskab

§ 4 Enhver interesseret kan blive medlem.

Stk 2: Indmeldelse sker ved indbetaling af kontingent til BAV

Stk 3: Udmeldelse sker ved ikke at betale kontingent.

Stk 4: Restanter udmeldes uden yderligere varsel efter første rykker Stk 5: generalforsamlingen kan beslutte at ekskludere medlemmer.

 

Kapitel 3. Generalforsamling

§5: BAVs øverste myndighed er generalforsamlingen. Generalforsamlingen er åben for alle.

Stk. 2: Der afholdes generalforsamling hvert år i februar/marts.

Stk. 3: Stemmeberettiget er alle betalende medlemmer.

 

§6: Den ordinære generalforsamling varsles af bestyrelsen på foreningens hjemmeside. Indkaldelsen skal indeholde en foreløbig dagsorden med angivelse af tidspunkt, mødested og rettidig tilmeldingsdato, senest 14 dage før mødets afholdelse.

Stk. 2: Forslag til punkter der ønskes optaget på dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før mødets afholdelse.

 

§ 7: Dagsordenen skal indeholde flg. punkter: valg af dirigent og referent, beretning, regnskab, indkomne forslag og valg til bestyrelsen

 

§ 8: BAVs formand åbner mødet og varetager valg af dirigent og referent.

Stk. 2: ved alle personvalg skal der foretages skriftlig afstemning, med mindre der kun er opstillet det antal kandidater, der skal vælges.

Stk. 3: Valgene har virkning til generalforsamlingens afslutning og er gældende for en periode på et år.

Stk. 4: Beslutninger træffes ved almindeligt flertal, undtaget vedtægtsændringer (se kap. 6). Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

Stk. 5: Der føres skriftlig beslutningsprotokol over generalforsamlingen.

 

§9: Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsen eller mindst 1/3 af de ordinære medlemmer skriftligt og med anført begrundelse begærer det. Begæring herom stiles til BAVs bestyrelse. En sådan ekstraordinær generalforsamling afholdes inden seks uger (ferier fraregnet) efter at begæringen er modtaget. Bestyrelsen fremsender indkaldelse og midlertidig dagsorden mindst to uger før mødets afholdelse.

 

Kapitel 4. Bestyrelsen

§10: Bestyrelsen består af mindst 3 medlemmer, valgt på generalforsamlingen.

Stk. 2: Formand og kasserer kan ikke være samme person.

Stk. 3: Bestyrelsens møder er åbne for ethvert medlem. Bestyrelsen kan lukke møderne for enkelte dagsordenspunkter.

Stk. 4: Ekstraordinært bestyrelsesmøde afholdes når mindst 1/3 af bestyrelsens medlemmer skriftligt og med anført begrundelse begærer det. Et sådant ekstraordinært bestyrelsesmøde afholdes inden for to uger (ferier fraregnet) efter at begæringen er modtaget.

 

§11: Bestyrelsen har ansvaret for BAVs økonomi og skal varetage BAVs økonomiske interesser.

Stk. 2: Mistillid til bestyrelsen kan begæres af 1/3 af medlemmerne. Bestyrelsen indkalder i så fald til en ekstraordinær generalforsamling.

 

Kapitel 5. Økonomi

§12: Regnskabsåret er kalenderåret.

Stk. 2: Bestyrelsen er ansvarlig for BAVs regnskabsføring

Stk. 3: Formand og kasserer tegner i fællesskab BAV økonomisk.

Stk. 4: Optagelse af lån og køb af fast ejendom kan kun ske efter godkendelse af generalforsamlingen.

 

§13: Bestyrelsens medlemmer er ulønnede

 

§14 Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen.

 

Kapitel 6. vedtægtsændringer

§15 Nærværende kan kun ændres på en generalforsamling og kun såfremt der er fremsat forslag herom senest 14 dage før mødets afholdelse.

Stk. 2: For at vedtægtsændringerne kan vedtages, skal mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede stemme for forslaget.

 

§16: vedtægtsændringerne træder i kraft umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning.

 

§17: BAVs opløsning kan kun vedtages af to på hinanden følgende generalforsamlinger, på hvilke mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede stemmer herfor.

Stk. 2 I tilfælde af BAVs opløsning, anvendes dens midler efter generalforsamlingens nærmere bestemmelse.

 

Vedtaget på generalforsamlingen marts 2018